PROFILAKTYKA


  • Postrzeganie poszczególnych problemów i zachowań ryzykownych młodzieży w szerokim kontekście wielu innych problemów i zachowań ryzykownych;
  • Analizowanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi problemami młodzieży oraz poszukiwanie ich wspólnych przyczyn i uwarunkowań (czynników ryzyka);
  • Podkreślanie znaczenia czynników chroniących w profilaktyce, w tym zwłaszcza tych, które chronią przed wieloma problemami i zachowaniami ryzykownymi jednocześnie;
  • Korzystanie z szerokiej gamy wskaźników dotyczących wielu różnych problemów i zachowań ryzykownych zarówno w badaniach diagnostycznych, jak i w badaniach ewaluacyjnych.
  • Dostrzeganie i uwzględnianie w profilaktyce roli różnych podmiotów mających wpływ na młodzież:  rodziców, szerszej rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych, organizacji religijnych czy wreszcie samej młodzieży.
  • Postrzeganie człowieka w kontekście wszystkich jego wymiarów: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego i duchowego.
  • Pragmatyczne podejście do profilaktyki, wyrażające się w poszukiwaniu formuł działania, które przyniosą maksymalne efekty przy możliwie najniższych nakładach.

Programy profilaktyczne które realizuje:

 

logo-archipelag-skarbow-640x640_9069Archipelag Skarbów ® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Duże grupy młodzieży (najczęściej 100-200 uczniów) są zgromadzone na auli lub sali gimnastycznej. Program jest prowadzony przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów ® pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

W ramach programu w każdej szkole odbywa się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów ® w dalszej pracy wychowawczej.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Więcej informacji: AS_w_skrocie_2018

 

 

 

SPINACZ  to autorski program profilaktyczny skierowany dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Program jest prowadzony przez wyszkoloną 2-3 osobową ekipę.

Program „SPINACZ” powstał z myślą o tym, by wesprzeć młodzież w okresie dorastania i wspólnie odpowiedzieć sobie na pytania z jakimi zagrożeniami lub możliwościami przyjdzie im się zmierzyć zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Program promuje przemyślane wybory i planowanie ścieżki zawodowo-edukacyjnej. Wspiera młodych ludzi w rozwijaniu indywidualnych pasji i zainteresowań oraz kształtuje postawę konsekwentnego dążenia do osiągania wymarzonych celów. Dodatkowo wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu nastolatkom zasad, które uchronią młodzież przed zagrożeniami i pomogą w realizacji ich najgłębszych marzeń.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. „SPINACZ” pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał oraz możliwości jakie przynosi konsekwentna praca nad rozwojem własnych zainteresowań i pasji. Mówi o tym, że Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki pod warunkiem stosowania zasad bezpieczeństwa. Zachęca do planowania i rozwoju ścieżki kariery zawodowej już na poziomie szkoły podstawowej, a co więcej pokazuje w jaki sposób zrobić to efektywnie

W 2017 roku w programie udział wzięło blisko 300 młodych ludzi z Gminy Kostrzyn, oraz ok 70 młodych osób zebranych w trakcie Festiwalu Strefa Chwały w Starym Sączu

 Program profilaktyczny CUDER reprezentuje profilaktykę zintegrowaną, która obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież oraz dorosłych (rodzice, nauczyciele). Rozumiana jest, jako działanie wspomagające wychowanie oraz chroniące przed szeroko rozumianymi zagrożeniami na drodze rozwoju. Realizowana systemowo pozwala zmniejszać całe spektrum zagrożeń związanych nie tylko z substancjami psychoaktywnymi, ale również z uzależnieniami behawioralnymi. Poprawia bezpieczeństwo w szkole oraz wewnętrzną integrację klas. W takiej systemowej, długofalowej wersji powoduje zmiany postaw u dzieci i młodzieży

Więcej informacji: CUDER_kompleksowa_oferta_2018